Bảo hành điện tử

Bảo hành điện tử cho sản phẩm bằng SMS, QR Code hay APP với phần mềm quản lý hiện đại và hiệu quả tích hợp vào website Doanh nghiệp

Thiết kế ứng dụng di động

Thiết kế ứng dụng bảo hành trên di động phục vụ hoạt động tra cứu, kích hoạt bảo hành điện tử và hỗ trợ sữa chữa bảo hành cho khách hàng.

Xác thực nguồn gốc

Giải pháp xác thực nguồn gốc và chống giả bằng SMS nhằm tăng cường hiệu quả kinh doanh và thương hiệu bằng các dịch vụ tin nhắn chống giả kết hợp với tem chống giả SMS