Tổng đài nhắn tin

Tổng đài nhắn tin

Phần mềm Bảo hành điện tử

Bảo hành điện tử cho sản phẩm bằng SMS, QR Code hay APP với phần mềm quản lý hiện đại và hiệu quả tích hợp vào website Doanh nghiệp

Ứng dụng bảo hành điện tử

Thiết kế ứng dụng bảo hành trên di động phục vụ hoạt động tra cứu, kích hoạt bảo hành điện tử và hỗ trợ sữa chữa bảo hành cho khách hàng.