Cách tạo tài khoản
Thông tin khách hàng
Thông tin khách hàng là thông tin của người đăng ký sử dụng dịch vụ SMS tại Fibo
Thông tin bao gồm họ tên, số điện thoại, email, địa chì, công ty, CMND....
Khách hàng điền đầy đủ thông tin vào đây: http://fibosmsmarketing.com/dang-ky-tai-khoan-sms để chúng tôi cung cấp tài khoản sử dụng dịch vụ SMS
Khách hàng phải điền đúng thông tin email, số điện thoại để xác nhận thông tin tự động

Thông tin tài khoản SMS
Thông tin tài khoản SMS của Fibo cung cấp qua email của khách hàng đăng ký.
Khách hàng sẽ dùng tài khoản đó để đăng nhập vào hệ thống FSS và ADMIN SMS của Fibo
Tất cả các tài khoản đều phải xác thực trước khi sử dụng dịch vụ